Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Klademe zvláštní důraz na ochranu vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (zejm. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákonů přijatých k jeho provedení – zejména zákona o zpracování osobních údajů, zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů – a zákona o některých službách informační společnosti). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci naší webové stránky.

Pro firmu Schwarzmüller s.r.o. (dále jen „společnost“) jako správce osobních údajů je ochrana informací a zejména osobních údajů předmětem zvláštního zájmu. Nároky, které klademe na kvalitu našich produktů a služeb, jsou naším měřítkem také pro zacházení s Vašimi osobními údaji. V tomto prohlášení bude dále popsán způsob zpracování a ochrany osobních údajů na této webové stránce. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné pro všechny webové stránky provozované společností, na kterých je toto prohlášení k dispozici.

Protože jsou technické a právní rámcové podmínky pro zpracování osobních údajů v nepřetržitém vývoji, vyhrazuje si společnost právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravit zejm. dle aktuálně platných rámcových podmínek. Uživatelé webové stránky společnosti by se proto měli před každým použitím webové stránky informovat o případných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Osobní údaje

Osobními údaji jsou například jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Anonymní resp. anonymizovaná data osobními údaji oproti tomu nejsou. Nespadají tedy do oblasti ochrany osobních údajů. Společnost se snaží zpracovávat data dle možností v anonymizované formě. To se děje například tím, že shromážděná data nejsou zaznamenána s Vaším jménem, takže zpětná vazba na konkrétní nebo identifikovatelnou osobu není možná.

2. Zjišťování a shromažďování osobních údajů

Společnost neshromažďuje a nezjišťuje osobní údaje bez důvodu. Osobní údaje se shromažďují za účelem:

 • umožnění uživatelsky přátelského používání této webové stránky,
 • rychlejšího zpracování dotazů nebo stížností,
 • zodpovídání dotazů na servis nebo produkty,
 • poskytnutí pro Vás relevantních informačních či marketingových zpráv a novinek,
 • umožnění vyhledávání na této webové stránce,
 • zpracování Vaší žádosti o zaměstnání,
 • zpracování objednávek a
 • provádění statistických šetření o využívání této webové stránky.

Společnost shromažďuje k výše uvedenému osobní údaje různého druhu. Osobní údaje budou shromážděny tím, že nám dobrovolně přímo sdělíte konkrétní osobní údaje v rámci nějakého zjišťování údajů, např. na formuláři při registraci, při poptávce po produktu nebo při objednávce newsletteru. Osobní údaje jsou ale také evidovány prostřednictvím vyhledávání, resp. prostřednictvím tzv. Cookies. Mezi takováto data patří IP-adresa, Vámi použitý typ vyhledávače, jazyk, časy přihlášení, použité koncové zařízení, přenesené množství dat, historie vyhledávání stejně jako zdroj, ze kterého jste webovou stránku navštívili. Osobní údaje jsou rovněž společností získávány prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.

3. Zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje zásadně v rámci a na základě aplikovaných předpisů na ochranu osobních údajů, především Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zákonů přijatých k jeho provedení (zejména zákona o zpracování osobních údajů, zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů) a zákona o některých službách informační společnosti.

Společnost využívá osobní údaje jen tehdy, pokud je toto v souladu se zákonnými pravomocemi, co se obsahu a účelu týče a pokud nebudou narušeny Vaše chráněné zájmy na zachování mlčenlivosti. Zákonná oprávnění společnosti vyplývá z udělených živnostenských oprávnění a z uzavřených smluv.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebude možné vyřídit Vaše požadavky, nemůže být uzavřena smlouva ani tato smlouva nemůže být nijak plněna ani nemohou být plněny či vyřizovány požadované služby. Pokud je ke zpracování Vašich osobních údajů nutný Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí tohoto souhlasu odmítnout, Vámi již udělený souhlas odvolat.

Některé Vaše chráněné zájmy včetně práva na zachování mlčenlivosti mohou být společností chráněny tím, že budete souhlasit s použitím Vašich osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím formuláře na konci uvedených kontaktů. Odvolání způsobí nepřípustnost dalšího použití takových osobních údajů, jejichž využití je založeno pouze na Vašem souhlasu.

Pokud bude zapotřebí souhlas, budete společností při sběru osobních údajů vyzvání k udělení takovéhoto souhlasu. Společnost Vás vždy předem poučí, která data (osobní údaje) a pro jaký účel budou použita. Pokud by použití zahrnovalo i předání na třetí strany, budete informování i o příjemci a účelu předání dat. Kromě toho budete znovu poučeni o právu, souhlas kdykoliv odvolat.

Některé Vaše chráněné zájmy včetně práva na zachování mlčenlivosti budou společností zachovány i tehdy, kdy převažující oprávněné zájmy společnosti nebo třetí osoby budou vyžadovat použití Vašich osobních údajů. V tomto případě dojde k posouzení Vašich zájmů na ochraně daných osobních údajů a zájmů společnosti resp. třetí osoby na použití těchto údajů. Převládnutí zájmů společnosti, resp. třetí osoby spočívá především v případech, kdy jsou údaje potřebné ke splnění smluvních závazků mezi společností a Vámi nebo k uplatnění, pro účely přímého marketingu či vykonání nebo hájení právních nároků společnosti.

Pokud bude mít společnost převažující oprávněný zájem na použití dat (osobních údajů), budou Vaše osobní údaje použity jen do té míry, jaká je ke splnění účelu nutná. Například osobní údaje, potřebné k realizaci smlouvy, nebudou použity k marketingovým údajům.

4. Konkrétní zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané na webové stránce k následujícím účelům:

 • registrace v online-shopu: pokud se zaregistrujete v online-shopu, budou shromážděny následující údaje: křestní jméno, příjmení, firma, ulice, číslo popisné, PSČ, obec, stát, IČO, emailová adresa, telefonní číslo. Osobní údaje budou použity k zpřístupnění online-shopu a k vyřízení zakázky v případě objednávky. Osobní údaje budou k tomuto účelu převzaty do ERPsystému společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány pro plnění smlouvy.
 • Kontaktní formulář: pro kontaktní formulář shromažďujeme následující údaje: oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informaci, zda si přejete zasílat newsletter. Tyto informace budou uloženy v našem CRM-systému a použity pro zodpovězení Vašeho dotazu, resp. vyžádání kontaktu. Osobní údaje budou zpracovány na základě oprávněného zájmu k poskytování služeb společnosti a zajištění spokojenosti zákazníků a kvality služeb a dále pro plnění smlouvy.
 • Newsletter: v souvislosti s dotazováním existuje i možnost objednávání newsletteru. Shromažďovány jsou následující osobní údaje: oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace, zda chcete být zanesen do rozdělovníku newsletteru. Tyto informace budou uloženy v našem CRM-systému a použity za účelem posílání našeho newsletteru. Osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho souhlasu uděleného společnosti.
 • Formulář pro uchazeče o zaměstnání: pokud se u společnosti ucházíte o zaměstnání pomocí online-formuláře, budou shromážděna následující data (osobní údaje): pozice, o kterou se ucházíte, oslovení, jméno, ulice, číslo popisné, PSČ, obec, vaše e-mailová adresa, vaše telefonní číslo, datum narození, životopis, školní vysvědčení a pracovní posudky, stejně jako personální předpoklady pro výkon povolání. Tato data budou použita ke zpracování Vaší žádosti o místo a pro kontakt s Vaší osobou v této záležitosti. Pokud dojde k přijetí do zaměstnání, budou data převzata do osobní složky a budou sloužit k evidenci zaměstnance. Tyto osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti na získání nových zaměstnanců či na základě Vámi uděleného souhlasu.

Mimo výše uvedeného jsou společností shromažďovány osobní údaje i prostřednictvím tzv. Cookies (viz níže). V případě, že je potřeba osobní údaje pro kteroukoli z výše uvedených příležitostí zadat na několika stránkách, jsou tyto údaje ukládány do mezipaměti cookie relace, aby mohly být použity na další stránce.

5. Předání a postoupení údajů

Předáním údajů se rozumí poskytnutí osobních údajů třetím osobám, které tyto údaje dále používají pro vlastní účely nebo se tím rozumí použití údajů pro jinou oblast úkolů společnosti. Zpracování osobních údajů dalším zpracovatelem pro společnost jako správce se rozumí poskytnutí osobních údajů třetím osobám, které tyto údaje používají na příkaz a pro účely společnosti. Osobní údaje mohou být předány obchodním zástupcům, či jiným případným spolupracujícím osobám společnosti či orgánům veřejné moci v případech vyžadovaných jinými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí.

Osobní údaje jsou shromažďovány, pokud nám dáte souhlas např. v rámci registrace (např. dotazování) nebo v rámci použití Cookies.

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány (tj. shromažďovány, zpracovávány a používány) odpovídajícím způsobem dle příslušných platných ustanovení o ochraně osobních údajů, v prvé řadě za účelem vámi požadované služby a ke zpracování vašich dotazů.

Společnost v žádném případě osobní údaje neprodává nebo nepronajímá. Třetím osobám budou Vaše osobní údaje poskytnuty pouze tehdy a do té míry, jak je potřebné pro splnění účelu realizace smlouvy a poskytnutí informačních, marketingových a newsletter služeb.

Vaše osobní údaje budou uloženy jen po nezbytně nutnou dobu vzhledem k účelu jejich zpracování – např. do uplynutí příslušné záruční doby, promlčecí lhůty nebo zákonné archivační lhůty, pokud není v tomto ustanovení o ochraně osobních údajů stanoveno jinak.

V rámci provozování naší webové stránky pověřujeme softwarového poskytovatele a agentury, které mohou v rámci svých činností získat přístup na vaše osobní údaje. Poskytovatel a agentury se nám zavazují k dodržování ochrany osobních údajů. Obecně platí: pokud pověříme externího poskytovatele zpracováním osobních údajů, pak je rovněž povinen dodržovat ochranu osobních údajů.

6. Cookies a služby analýzy

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou provozovatelem webové stránky ukládány pomocí prohlížeče na paměťové médium použitého koncového zařízení uživatele stránky (PC, notebook, tablet, mobilní telefon atd.). Tyto informace jsou při dalším navštívení stránky opět vyvolány a umožňují webové stránce rozpoznat koncové zařízení. V rámci cookies se ukládají jak osobní, tak i neosobní údaje. Používáním cookies se mohou vytvářet i uživatelské profily.

Cookies jsou společností používány k tomu, aby vytvořila přátelštější uživatelské prostředí při používání webové stránky, kontinuálně Vám zlepšovala výkon webové stránky a dozvěděla se více o používání webové stránky. Tato webová stránka může být používána i bez cookies. Zda a jaké cookies budou Vaším prohlížečem ukládány, si můžete nastavit ve Vašem webovém prohlížeči. Většina prohlížečů akceptuje v základním nastavení veškeré cookies. Pokud si toto nepřejete, můžete si upravit odpovídajícím způsobem nastavení prohlížeče. K tomuto účelu si otevřete nápovědu Vašeho prohlížeče, resp. zkontrolujte nastavení cookies ve Vašem prohlížeči.

Naše webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics a Matomo (Piwik). Poskytovatelem u Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Poskytovatelem u Matomo (Piwik) je InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand. K tomu jsou používána Cookies, která umožňují analýzu používání webové stránky jejich uživateli. Takto vytvořené informace jsou přeneseny a uloženy na server poskytovatele.

7. Opatření k ochraně osobních údajů

Společnost učinila vhodná technická a organizační opatření k tomu, aby zajistila ochranu Vašich osobních údajů. Tím by mělo být zabráněno každému neoprávněnému přístupu, shromáždění, použití, zveřejnění, kopírování, změně nebo smazání osobních údajů. Pro tento účel jsou data uschována na chráněných serverech v Rakousku a České republice. Mezi použitými technickými opatřeními na ochranu osobních údajů jsou například vynucené používání hesel, protokolování, kontrola přístupů, firewall a antivirové programy. Mezi používané organizační opatření na ochranu dat patří mimo jiné princip čtyř očí, omezení přístupu k údajům na vybrané zaměstnance, namátková kontrola, dohody o mlčenlivosti a smluvní prohlášení o závazku.

8. Práva subjektů údajů

Společnost Vám samozřejmě poskytuje právo na informace, resp. na přístup k informacím o Vašich osobních údajích, na jejich opravu (popř. doplnění) nebo výmaz, popř. na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Subjekt údajů má kdykoliv možnost vyžádat si potvrzení, zda jsou o něm zpracovávány osobní údaje. Rovněž má možnost obstarat si u správce potřebnou informaci o těchto osobních údajích.

Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů (popř. jejich doplnění), právo na jejich výmaz a právo na omezení zpracování. Rovněž má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů může uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Souhlas pro zpracování jeho osobních údajů v rámci zasílání newsletteru může být kdykoliv odvolán. Společnost neprovádí profilování (hodnocení), také nedochází k automatizovanému rozhodování.

Subjekt údajů je, zejména s ohledem na povinnost společnosti zpracovávat přesné a aktualizované osobní údaje, povinen oznámit změny u svých osobních údajů.

Informační povinnost společnosti ohledně možné právní ochrany osobních údajů je zejména omezena možnou povinností mlčenlivosti.

Je-li to možno a není-li to spojeno s nepřiměřeným nákladem, jsou subjekty údajů informováni správcem o osobních údajích, které byly opraveny, smazány příp., jejichž zpracování bylo omezeno. Jestliže subjekt údajů takovouto informaci požaduje, je správcem vždy informován.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě, že údaje budou společností použity na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu se musí uskutečnit stejným způsobem jako jeho udělení. Společnost po přijetí odvolání souhlasu okamžitě zastaví používání dotčených osobních údajů, pokud se použití osobních údajů zakládá pouze na Vašem souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Společnost však může dotčené osobní údaje používat i nadále, pokud tyto byly předtím anonymizovány do té míry, že jejich přiřazení ke konkrétní osobě je nemožné.

Správce ohlásí jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu subjektu údajů, a to v případě, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Dozorovému úřadu je správce povinen ohlásit jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Veškerých práv vůči společnosti se musíte dožadovat písemnou formou (viz kontaktní údaje níže). Jestliže žádost podáváte v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Aby se zabránilo zneužití těchto práv neoprávněnou osobou, musíte vůči společnosti vhodnou formou prokázat svoji identitu. Právo na informace má každý subjekt údajů neomezeně k dispozici, správce je povinen tyto informace mu poskytnout. Společnost si vyhrazuje právo v případě častých a opakovaných žádostí o poskytnutí informací účtovat si přiměřený poplatek, a to na základě jemu takto vzniklých administrativních nákladů. O této skutečnosti budete dopředu blíže informováni.

Subjekt údajů si může u správce kdykoliv vyžádat informace vztahující se na zpracovávání při plnění svých práv.

Všeobecně existuje možnost stížnosti u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

9. Kontaktní údaje

Směrnice k ochraně Vašich osobních údajů budeme čas od času aktualizovat. Tyto směrnice byste si měli příležitostně prohlédnout, abyste znali aktuální stav, jak jsou chráněny Vaše osobní údaje a jak je obsah naší webové stránky neustále zlepšován. Pokud bychom provedli důležité změny při pořizování, používání a/ nebo poskytování od Vás získaných osobních údajů, budeme Vás informovat prostřednictvím jednoznačného a dobře viditelného odkazu na webové stránce. Použitím webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s podmínkami těchto směrnic pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s prohlášením o ochraně osobních údajů můžete společnost kontaktovat na následujících kontaktech:

Schwarzmüller s.r.o.
Sídlo:
Za Dálnicí 508
267 53 Žebrák
IČ: 468 85 820
Jednatel: Radim Pánek
Prokurista: Petr Ulbrich
E-mail: gdpr@schwarzmueller.com
Tel: +420 311 908 111
Fax: +420 311 908 222

Stav: květen 2018