Impressum & VOP

Impressum & VOP

Název firmy: Schwarzmüller s.r.o.
Adresa: Za Dálnicí 508, 267 53 Žebrák, Česká republika
Předmět podnikání: Přívěsy a nástavby nákladních vozidel
Číslo záznamu v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 73824
Rejstříkový soud: Městský soud v Praze
IČ: 46885820
DIČ: CZ46885820
Copyright by Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing 11, 4785 Freinberg, Rakousko

Kontakt:
Tel.: +420 311 908-110
moc.relleumzrawhcs@karbez.eciffo
www.schwarzmueller.com

Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH nepřebírá záruku za úplnost, kvalitu a aktuálnost poskytovaných informací. Jakékoliv nároky vůči společnosti Wilhelm Schwarzmüller GmbH, které vznikly použitím nebo nepoužitím nabízených informací, jsou vyloučeny. Totéž platí i pro všechny ostatní internetové stránky, na které je odkazováno hypertextovými odkazy. Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH není zodpovědná za obsah internetových stránek přístupných prostřednictvím hypertextových odkazů.

Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH si výslovně vyhrazuje právo na změnu celé nabídky nebo její části bez zvláštního upozornění či na její vymazání nebo také dočasné či trvalé ukončení zveřejnění.

Obsah a struktura této webové stránky jsou chráněny autorskými právy. Kopírování informací nebo dat je povoleno jen pro osobní a informační použití. Vytváření a používání kopií internetové prezentace v elektronické nebo tištěné podobě je povoleno, pokud obsah – včetně údajů o autorech a autorských právech – zůstane beze změny.

Společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH byla založena podle rakouského práva, kterému podléhá. Toto platí i pro předmětný příspěvek a internetové stránky. Nároky – ať již jakéhokoliv druhu – které jsou založeny na nedodržení zákonných požadavků v třetích zemích, jsou tedy vyloučeny.


Všeobecné obchodní podmínky


Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré obchodní vztahy mezi firmou Schwarzmüller a zákazníkem, aplikují se na každou nabídku firmy zákazníkovi a každou smlouvu, kterou firma se zákazníkem uzavře. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky zákazníka platí jen tehdy, jsou-li firmou Schwarzmüller písemně potvrzeny.
2. V případě existence více různých znění všeobecných obchodních podmínek firmy platí pro daný smluvní vztah takové znění všeobecných obchodních podmínek, které bylo zákazníkem podepsáno; není-li žádné znění zákazníkem podepsáno, pak platí znění, které bylo k nabídce, smlouvě, objednávce či jinému obdobnému dokumentu připojeno.
3. Firma Schwarzmüller je členem skupiny Schwarzmüller, která sdružuje výrobní závody v Hanzingu, Žebráku a Budapešti (dále též „skupina Schwarzmüller“).

Článek 2: Uzavření smlouvy a její obsah

1. Zákazník je vázán svou provedenou objednávkou až do jejího přijetí nebo odmítnutí firmou Schwarzmüller.
2. Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky zákazníka, přijetím jím udělené zakázky, případně je uzavřena přímo kupní, nájemní či jiná smlouva. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Nabídky poskytnuté zákazníkovi firmou nebo jejími obchodními zástupci nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. V případě, že firma Schwarzmüller z jakéhokoliv důvodu nepotvrdí objednávku zákazníka, nepřijme zakázku, případně neuzavře přímo kupní, nájemní nebo jinou smlouvu, má se za to, že nejedná nepoctivě. V takovém případě se tedy nejedná o porušení jakékoliv povinnosti firmy vč. předsmluvní odpovědnosti, a proto firma neodpovídá za jakoukoliv škodu zákazníka.
3. Zákazník výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzení objednávky, zakázkového listu nebo smlouvy uzavřené s firmou, pokud ve lhůtě do tří dnů od uzavření smlouvy nepožaduje od firmy provedení změny. Možnost změny smlouvy je však vyloučena v případě, že v této lhůtě již byla objednávka či zakázka firmou zpracována do stavu, který možnost změny znemožňuje. Nastane-li takový případ, firma o něm zákazníka neprodleně informuje.
4. Další dodatečné změny smlouvy platí pouze v případě, že jsou ze strany firmy písemně potvrzeny. Totéž platí pro zákazníkem požadované vlastnosti předmětu dodávky. Taktéž jakékoliv vedlejší ujednání k uzavřené smlouvě musí být učiněno písemně.
5. Zákazník může po prokazatelném předchozím souhlasu firmy uzavřenou smlouvu (potvrzenou objednávku, zakázku apod.) zrušit zaplacením odstupného ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Zákazník je v takovém případě povinen o tomto svém úmyslu firmu Schwarzmüller písemně (popř. e-mailem) informovat, kdy za žádost o zrušení smlouvy dle tohoto bodu se považuje jakékoliv sdělení zákazníka, z něhož bude vyplývat, že zákazník neodebere objednané zboží ve stanoveném termínu. V případě souhlasu firmy je smlouva poté zrušena až okamžikem doručení souhlasu firmy zákazníkovi. Povinnost zaplatit odstupné zrušením smlouvy nezaniká. Právo zrušit smlouvu zaplacením odstupného má i strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.
6. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo konstrukčních a tvarových změn v průběhu dodací lhůty. Údaje v popisech předmětů dodávky týkající se výkonů, hmotností, provozních charakteristik, rychlosti apod. je třeba považovat za přibližné a jsou nezávazné.

Článek 3: Ceny

1. Firma Schwarzmüller uvádí cenu pro své zákazníky jako tzv. čistou (“netto”) od firmy Schwarzmüller, bez daně z přidané hodnoty, bez dalších slev, bez dopravného, bez nákladů na balení, bez případně nutného pojištění či jiných nutných nákladů.
2. Pokud se u zboží a služeb, pro nějž je firmou Schwarzmüller veden ceník, zvýší v době od uzavření smlouvy do dodávky cena v tomto ceníku, je firma Schwarzmüller oprávněna ke zvýšení ceny dohodnuté při uzavření smlouvy o částku odpovídající zvýšení ceny v ceníku za toto období. U ostatních druhů zboží a služeb, zejména u nesériových výrobků, platí cena dohodnutá v uzavřené smlouvě s tím, že firma Schwarzmüller je oprávněna k ní navíc účtovat nárůst svých nákladů v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou.
3. Každý zákazník je povinen s cenou uhradit i daň z přidané hodnoty. To neplatí pouze v případě, kdy zákazník včas, tj. nejpozději ke dni fakturace, předloží firmě dokument, prokazující osvobození plnění od daně z přidané hodnoty (např. vývozní doklad apod.).
4. Zákazník je povinen uhradit všechny vedlejší náklady spojené s uzavřením smlouvy mezi ním a firmou. Zejména jde o náklady spojené s poskytnutím úvěru, uzavřením leasingové smlouvy, zajištěním pohledávek ze smlouvy, poplatky, úroky apod.

Článek 4: Platební podmínky

1. Zákazník je povinen firmě Schwarzmüller zaplatit ve stanovené lhůtě splatnosti úplatu, k níž byl vyzván fakturou firmy, ledaže bude písemně mezi ním a firmou ujednáno něco jiného. Všechny úhrady plateb musí proběhnout bez započtení výloh a srážek.
2. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu je zákazník povinen firmě Schwarzmüller uhradit smluvní úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o devět procentních bodů.
3. Firma Schwarzmüller může odmítnout platby šekem nebo směnkou bez udání důvodu. Šeky a směnky se přijímají jen po zvláštní dohodě a jen k dílčí platbě, nikoliv místo celého plnění. Diskontní výlohy a náklady inkasa takových plateb nese zákazník.
4. V případě úhrady dluhu zákazníka ve splátkách dohodnutých mezi ním a firmou Schwarzmüller, je v případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas některou ze splátek, firma Schwarzmüller oprávněna žádat vyrovnání celé pohledávky. Oprávnění žádat vyrovnání celé pohledávky zaniká v případě, že není uplatněno ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Firma Schwarzmüller má právo od smlouvy uzavřené se zákazníkem odstoupit v případě, pokud ji zákazník v části dohody o splátkách porušil.
5. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku firmy vůči zákazníkovi. Zadržovací právo zákazníka je vyloučeno.
6. Více zákazníků odpovídá společně a nerozdílně.
7. Veškeré platby je nutné provádět pouze firmě Schwarzmüller nebo jí výslovně zmocněnému zástupci.
8. Veškeré platby zákazníka firmě budou započteny nejprve na cenu za provedení oprav, dále na cenu náhradních dílů, potom na úroky a ostatní příslušenství pohledávky a nakonec na kupní cenu.

Článek 5: Zadržovací právo

1. Bez ohledu na další zákonná ustanovení nebo jiná ujednání má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi až do uspokojení všech nároků vyplývajících z existujícího obchodního vztahu zadržovací právo na všechny předměty, které mají být dodány zákazníkovi nebo které mu již byly vydány a ještě se nacházejí ve vlastnictví nebo držení firmy Schwarzmüller, resp. na předměty, které byly převedeny do vlastnictví firmy Schwarzmüller za účelem zajištění.

Článek 6: Výhrada vlastnického práva

1. Vlastnické právo ke zboží (v případě prodeje vozidel, prodeje náhradních dílů, příslušenství, provozních látek, provádění oprav apod.) přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně jejího příslušenství. Příslušenstvím kupní ceny se pro účely tohoto ustanovení rozumí všechny pohledávky vzniklé v souvislosti s předmětem koupě, tzn. např. i pohledávky vzniklé z titulu z nákladů soudního řízení a exekuce, nákladů na přistavení, nákladů na pojištění apod.
2. Firma Schwarzmüller je oprávněna na předmět koupě, který se nestal ještě vlastnictvím zákazníka, vyznačit své vlastnictví a zákazník jí to musí umožnit. Zákazník je povinen firmě předat technický průkaz vozidla (předmětu koupě) nebo strpět jeho zadržení po celou dobu, kdy předmět koupě bude ve vlastnictví firmy.
3. V případě, kdy se zákazník dozví o tom, že hrozí nebezpečí, že by se předmět koupě, který je dosud ve vlastnictví firmy, mohl stát předmětem nároků či práv třetích osob, musí o tom firmu neprodleně písemně vyrozumět. Po celou dobu, kdy je předmět koupě nebo nájmu ve vlastnictví firmy, není zákazník bez písemného souhlasu firmy oprávněn přenechat předmět koupě či nájmu třetí osobě, prodat jej nebo zatěžovat. Během této doby je zákazník rovněž povinen neprodleně písemně vyrozumět firmu o změně svého bydliště, sídla nebo stanoviště předmětu koupě či nájmu.
4. Až do doby přechodu vlastnictví předmětu koupě, po celou dobu nájmu či nájmu s následnou koupí na zákazníka je tento povinen na výzvu firmy pojistit předmět koupě na plnou hodnotu vůči všem rizikům včetně ohně, povodně, poškození, zničení či ztráty a pojistku vinkulovat ve prospěch firmy. To neplatí v případě, kdy je uzavření takové pojistky mezi firmou a zákazníkem písemně dohodnuto jinak.
5. Zákazník je až do doby přechodu vlastnictví povinen na své náklady předmět koupě, nájmu či nájmu s následnou koupí udržovat v řádném stavu, provádět řádně běžnou údržbu a nechat provést případné nutné opravy v dílnách firmy Schwarzmüller nebo v dílnách firmou autorizovaných nebo určených.
6. Při neplnění smluvních povinností zákazníkem je firma Schwarzmüller oprávněna odejmout předmět koupě či nájmu. Odejmutí je zajištění předmětu koupě či nájmu, není odstoupením od smlouvy. Z takového odejmutí nevznikají zákazníkovi žádné nároky na náhradu škody vůči firmě Schwarzmüller, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.
7. Při odebrání předmětu smlouvy je zákazník srozuměn s tím, že časová hodnota vozidla bude stanovena odbornou institucí, firmou nebo soudním znalcem z oboru vozidel, které firma Schwarzmüller nebo její zmocněnec určí. Bude-li nutné zpeněžení předmětu smlouvy, bude výtěžek z prodeje započten po odečtení vzniklých nákladů jako např. poplatků, provizí, oprav atd. na pohledávku firmy Schwarzmüller.
8. Pokud vzniknou v důsledku jednání zákazníka v rozporu se smlouvou pohledávky zákazníka vůči třetím osobám, postupuje zákazník tyto své pohledávky již nyní společnosti Schwarzmüller. Pokud bude předmět koupě před zaplacením dále prodán, postupuje zákazník již nyní svá práva vyplývající z tohoto prodeje (pohledávky vyplývající z kupní ceny, výhrady vlastnictví atd.) vůči třetí osobě (dlužníkovi) firmě Schwarzmüller. Firma Schwarzmüller s takovýmito postoupeními budoucích pohledávek souhlasí. O vzniku pohledávek a tomto postoupení musí být informována jak třetí osoba (dlužník), tak i firma Schwarzmüller.

Článek 7: Dodávka

1. Dodací lhůty, pokud nejsou výslovně a závazně dohodnuty na pevný termín, jsou přibližné. Pokud jsou překročeny o více než tři měsíce, může zákazník odstoupit od smlouvy, není-li zákazník sám v prodlení s plněním jakékoli povinnosti. Další nároky jsou vyloučeny a zákazník se vzdává práva na náhradu škody.
2. Zákazník je povinen od firmy předmět dodávky (koupě či nájmu, vozidla či dílu po opravě apod.) převzít do 14 dnů od oznámení o dokončení předmětu dodávky, a to i za situace, kdy je předmět dodávky dokončen před sjednanou dodací lhůtou. Pokud nepřevezme předmět dodávky v určené lhůtě, má firma nárok na úhradu nákladů spojených s jeho uložením, dále má právo odstoupit od smlouvy, právo na smluvní pokutu za porušení smlouvy a další práva dle článku 9, odstavce 2 těchto podmínek.
3. Dodací lhůta začíná běžet uzavřením smlouvy a dohody o druhu provedení předmětu koupě nebo služeb, a to za předpokladu přesného dodržení dohodnutých platebních podmínek. Bude-li před expedicí zákazníkem požadováno v kterémkoliv bodě dohody jiné provedení předmětu dodávky a tato změna bude firmou Schwarzmüller akceptována, dohodnutý termín dodávky se úměrně posouvá. Obdobně platí toto ustanovení i pro zpracování zakázek na opravy či úpravy vozidel nebo jejich částí.
4. Za všechny případy vyšší moci, vztahující se i na provozní poruchy, stávky, výluky, úplné i částečné zastavení práce závodu firmy Schwarzmüller z jakýchkoliv důvodů, za vznik podobných situací u jejích dodavatelů, v  případě války, vnitřních nepokojů, úředních nařízení a jiných mimořádných situací, firma Schwarzmüller neodpovídá. V případě, že nastanou, řeší se podle právních předpisů jako okolnosti vylučující odpovědnost.
5. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat platbu předem, jsou-li jí po potvrzení objednávky či uzavření smlouvy nebo přijetí zakázky a před expedicí známy takové okolnosti hospodářských poměrů zákazníka, z nichž lze usuzovat, že nároky firmy Schwarzmüller nebudou dostatečně zajištěny.

Článek 8: Přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky

1. Nebezpečí škody na předmětu dodávky (nebezpečí úplného či částečného zániku a zhoršení, ztráty, poškození, zmizení nebo zabavení) přechází na zákazníka následujícím okamžikem, a to tím, který nastane dříve:

 • okamžikem převzetí předmětu dodávky od firmy (zákazníkem nebo jím označenou nebo zplnomocněnou třetí osobou),
 • oznámením o dokončení předmětu dodávky (tedy okamžikem, kdy firma zákazníkovi umožní s předmětem nakládat a zákazník byl o této skutečnosti informován)
 • předáním předmětu prvnímu dopravci za účelem jeho přepravy k zákazníkovi, a to bez ohledu na to, kdo expedici provádí

Článek 9: Předání, porušení smlouvy

1. Zákazník může během osmi dnů po vyrozumění o dokončení předmětu dodání tento zkontrolovat na dohodnutém místě. Právo kontroly zaniká, nebude-li kontrola během udané doby provedena nebo bude-li zakázka předána k expedici. Předmět dodávky se pak považuje vydáním zákazníkovi nebo jeho zmocněnci za převzatý a řádně dodaný.
2. V případě, že firma Schwarzmüller uzavřela se zákazníkem smluvní vztah a zákazník je se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je firma Schwarzmüller oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zákazník je po takovém oznámení firmy povinen neprodleně vrátit případně užívané/á vozidlo/a.  Je-li zákazník se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je povinen za toto porušení zaplatit firmě smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Dále je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH za každý den prodlení své platby. Kromě práva na smluvní pokutu má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi právo na náhradu škody. Právo na náhradu škody a na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy. Zákazník prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty považuje za přiměřené a vzdává se práva domáhat jejich snížení u soudu.
3. Dodané náhradní díly může firma Schwarzmüller převzít zpět, bude-li jí do 14-ti kalendářních dnů po dodání doručeno zdůvodnění tohoto vrácení. S vrácením náhradních dílů zpět musí firma Schwarzmüller výslovně souhlasit. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo zkrátit dobropis o 10 % účtované ceny k započtení svých režijních nákladů a správních poplatků, event. nákladů a poplatků svého zástupce. Díly, které byly vyrobeny na přání zákazníka ve zvláštním provedení, nelze zásadně přijmout zpět.
4. Vznikne-li firmě Schwarzmüller právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem, nemusí být od smlouvy odstoupeno bez zbytečného odkladu, ale ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

Článek 10: Záruka a odpovědnost

1. Firma Schwarzmüller odpovídá za případné vady výrobků skupiny Schwarzmüller a poskytuje záruku pouze zákazníkovi – tj. prvnímu kupujícímu (dále jen „kupující“), za předpokladu plnění jeho platebních povinností, a to za materiál a práci skupiny Schwarzmüller u přípojných vozidel, nástaveb a speciálních vozidel skupiny Schwarzmüller (dále jen „vady výrobku“ nebo „vady“), a to od okamžiku přechodu nebezpečí škody do ujetí 250.000 km nebo do uplynutí dvou let (podle toho, který interval dříve nastane); kupující je zároveň povinen vytknout vady ve lhůtách dle ust. § 1921 a § 2112 občanského zákoníku. Po ujetí 250.000 km nebo po uplynutí dvou let od okamžiku přechodu nebezpečí škody jsou veškeré nároky z odpovědnosti za vady či záruky vyloučeny. Pokud byly firmou Schwarzmüller poskytnuty dodatečné, tj. výše uvedené limity překračující, „záruční balíčky“, platí smluvní ujednání vztahující se k těmto balíčkům.
2. Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být splněna podmínka provedení první servisní prohlídky po uplynutí 5 týdnů nebo ujetí 10.000 km ode dne přechodu nebezpečí škody. První servisní prohlídka může být vykonána pouze autorizovaným odborným personálem. Všechny zkušební úkony a úkony údržby v rámci této první servisní prohlídky musí být uvedeny v servisním sešitu a tím dostupné kupujícímu, resp. držiteli vozidla. Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být dále splněna podmínka ročních servisních prohlídek. Roční servisní interval představuje doba 12 měsíců nebo ujetí 125.000 km od okamžiku přechodu nebezpečí škody. Tolerance pro tuto roční servisní prohlídku činí 3 měsíce nebo ujetou vzdálenost 30.000 km. Tolerance nesmí být převáděna na následující rok. Tato tolerance neplatí pro první servisní prohlídku (5 týdnů resp. 10.000 km). Roční servisní prohlídka smí být prováděna jen autorizovanou opravnou Schwarzmüller.
Všechny díly podléhající opotřebení musí být odděleně ošetřovány způsobem odpovídajícím jejich stavu. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly. Každé použití neoriginálních náhradních dílů, jakož i z tohoto titulu vzniklé škody, bude považováno jako neodborné provedení opravy a výměna dílu, popř. oprava následných vad jde k tíži zákazníka.
3. Nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky musí být uplatněn v autorizované opravně Schwarzmüller nejdéle do 8 dnů poté, co vadu zjistil nebo ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, za předpokladu, že jde prokazatelně o vady konstrukce nebo materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller a že nejde o přirozené opotřebení. Zákazník je povinen prokázat, že jde o nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky poskytnuté firmou. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady či ze záruky je vždy bezpodmínečně třeba předložit servisní sešit vozidla. Záruka, popř. odpovědnost za vady bude podle volby fy. Schwarzmüller vyřízena buď opravou, nevyplaceným odesláním dílů nebo jejich náhradou. V případě uznaného reklamačního nároku bude nahrazen jen vadný materiál. Náklady na platy a náklady na montáž a demontáž, popř. dopravu, jdou k tíži smluvního partnera (zákazníka). Za díly, které skupina Schwarzmüller sama nevyrábí, odpovědnost za vady či záruku nenese. Firma je však připravena nároky kupujícího v těchto případech dále postoupit výrobci k příslušnému řízení. Při rozbití skla se neposkytuje náhrada.
Z hlediska nároků na lakování se omezuje odpovědnost za vady a záruka pouze na takové součásti vozidla, u nichž vady laku vznikly výlučně v důsledku  vady materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller.
4. Právo kupujícího uplatnit nároky z odpovědnosti za vady výrobku či ze záruky zaniká, nedodrží-li kupující předpisy prodávajícího o zacházení s vozidlem (návod k obsluze, servisní návod, návody k použití částí vozidel nebo nástaveb, doplňková dokumentace, servisní sešit) a zvláště když nenechá provést předepsané kontroly, uvedené ve vydaných servisních návodech či návodech k obsluze dodavatelských firem. Splnění výše uvedených podmínek je zákazník povinen prokázat.

Odpovědnost za vady výrobku či za záruku je vyloučena, zejména pokud:

 • byly porušeny pokyny v provozním návodu či servisním sešitu vozidla,
 • nebylo vozidlo provozováno v souladu se svým určením (tj. předepsaným nebo obvyklým způsobem používání),
 • dojde k překročení přípustné celkové hmotnosti, nápravového tlaku, užitečné hmotnosti vozidla, k překročení užitečné hmotnosti podvozku, nosnosti náprav,
 • kupující ponechá vadné vozidlo v provozu a závadu neohlásí nejpozději ve lhůtě 8 dní po zjištění/možném zjištění,
 • nebyla provedena první servisní prohlídka,
 • bylo vozidlo v průběhu prvních dvou měsíců čištěno parním nebo vysokotlakým čisticím přístrojem,
 • nebyla provedena pravidelná roční servisní prohlídka,
 • servisní nebo údržbářské práce nebyly provedeny autorizovanou osobou,
 • servisní opatření nebyla zaznamenána v servisním sešitu,
 • na dané období nebyl poskytnut žádný odpovídající „záruční balíček“,
 • bylo vozidlo pozměněno neautorizovanou osobou nebo byl použit neoriginální náhradní díl nebo byly na vozidle provedeny nepovolené úpravy,
 • byly vozidlem přepravovány agresivní látky a látky poškozující lak (např. kyseliny, louhy apod., ale i přírodní látky poškozující lak) bez písemného souhlasu firmy Schwarzmüller

Pro posouzení, zda některá ze shora uvedených skutečností u výrobku mohla nastat, je firma (popř. její smluvní partner či jiná zmocněná osoba) oprávněna z vozidla nebo jeho příslušenství přímo získat, vyhodnotit a za tímto účelem použít provozní údaje obsažené např. v elektronické řídicí jednotce brzdové soustavy či v jiném registračním zařízení, které je součástí vozidla nebo jeho příslušenství, a zákazník se zavazuje, že strpí veškerá tato opatření a úkony.

5. Na ojetá vozidla a na opravy provedené firmou Schwarzmüller či autorizovanými opravnami Schwarzmüller se odpovědnost za vady a záruka neposkytuje. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.
6. V případě jakéhokoliv uplatnění odpovědnosti za vady či záruky u firmy Schwarzmüller nemá zákazník nárok na změnu smlouvy nebo snížení ceny. V takovém případě se též neposkytuje náhrada přímé nebo nepřímé škody a zákazník se pro tyto případy práva na náhradu škody vzdává.
7. Na běžné opotřebení nebo poškození vzniklé v důsledku nedbalosti, neodborného zacházení nebo havárie, se odpovědnost za vady či záruka nevztahuje.
8. Za úpravy vozidla provedené na výslovné přání zákazníka nenese firma Schwarzmüller žádnou odpovědnost, stejně tak nenese firma Schwarzmüller odpovědnost za vady a za škody vzniklé v důsledku takovýchto úprav, resp. zákazník se v těchto případech jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.
9. Stanoví-li tyto VOP nebo uzavřená smlouva, že zákazník nemá právo z odpovědnosti za vady nebo ze záruky nebo nesplňuje-li zákazník podmínky pro vznik práva z odpovědnosti za vady a ze záruky dle těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, zákazník se těchto práv z odpovědnosti za vady a ze záruky vzdává a tato práva mu nepřísluší.
10. V případě následného prodeje třetí osobě (nebo jiného převodu či přechodu vlastnictví předmětu koupě na třetí osobu) v době platnosti odpovědnosti za vady či záruky tato odpovědnost či záruka zaniká (tzn., že odpovědnost či záruka nepřechází na třetí osoby).

Článek 11: Náhrada škody a odpovědnost za výrobek

1. Schwarzmüller neručí za dodržení přepravních pravidel, udělených mu smluvním partnerem v případě požadovaného odeslání dílu na vlastní nebezpečí ze závodu.
2. Za ztrátu, zničení nebo poškození všech předmětů zákazníka vzniklé z titulu ohně, vody, vloupání, krádeže, vandalismu nebo dalších příčin, které firma Schwarzmüller nezavinila, nenese odpovědnost. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.
3. Zákazník se vzdává svých práv na náhradu škody včetně odpovědnosti a regresu týkajících se odpovědnosti za výrobek.

Článek 12: Ochrana elektronicky zpracovávaných dat

1. Pro ochranu elektronicky zpracovávaných údajů mezi smluvními partnery platí stejné zásady jako v jejich ostatním obchodním styku. Elektronicky zprostředkované údaje smí být použity jen k účelu smluvního vztahu partnerů a dodržují se zásady jejich řádného zpracování a uložení. Údaje, podléhající režimu zákonů na ochranu dat, jsou zpracovávány odpovídajícím způsobem.

Článek 13: Závěrečná ustanovení, volba práva a příslušný soud

1. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující práva a povinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neřešené.
2. Pokud budou jednotlivé části těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo zmatečné nebo pokud se neplatnými či zmatečnými stanou, nebudou tím dotčena zbývající ustanovení. Příslušná zmatečná nebo neplatná ustanovení budou vykládána, popř. nahrazena takovými ustanoveními, která pokud možno co nejvíce splňují původně zamýšlený účel.
3. Právní vztah mezi zákazníkem a firmou Schwarzmüller se bude řídit občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V ostatním se pak bude řídit právním řádem České republiky. Zákazník a firma Schwarzmüller se zejména dohodli na vyloučení mezinárodních odkazových, resp. kolizních norem a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zákazník a firma Schwarzmüller se zároveň dohodli, že případné spory budou projednávat soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem firmy Schwarzmüller.